FAQ

Logo

Lorem ipsum

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy potrzebny jest nadzór Inspektora Nadzoru Budowlanego?

+

Inspektor może być zatrudniony do realizacji każdej inwestycji budowlanej nawet domku jednorodzinnego - to zależy od wielkości domu oraz trudności projektu. Przy domkach jednorodzinnych bardzo często taką rolę pełni kierownik budowy. Obowiązek zatrudnienia Inspektora Nadzoru Budowalnego narzucają organy administracji państwowej w pozwoleniu na budowę (PNB). Jeżeli w PNB nie ma takiego obowiązku, jest to indywidualna sprawa inwestora.

Do czego potrzebna jest wycena nieruchomości?

+

Wycena nieruchomości może być potrzebna w wielu przypadkach. Najczęściej wycenę nieruchomości wykonuje się na potrzeby oszacowania wartości nieruchomości do potrzeb bankowych, kredytowych. Wartość nieruchomości jest niezbędna przy udzielaniu pożyczek, ustalaniu wartości zabezpieczenia hipotecznego. Przy inwestycjach budowlanych wartość nieruchomości stanowi bardzo istotny składnik wartości całej inwestycji - wkład Inwestora/poniesione nakłady. Niezbędna okazać się może przy ustalaniu ubezpieczenia mieszkania, domu, hotelu, fabryki, itp. - trzeba wiedzieć jaka jest wartość danej nieruchomości. Wyceny nieruchomości mogą być potrzebne do wielu innych sytuacjach, ale to indywidualna kwestia, wymagająca osobnego podejścia i zbadania szczegółów zagadnienia.

Jak dobrze przygotować się do budowy/inwestycji?

+

Budowa/Inwestycja to procesy złożone. Przy realizacji każdej budowy mamy do czynienia z sprawami formalnymi, urzędowymi oraz z samą budową/realizacją. Prawo Budowlane jasno określa obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę (PNB), zgłoszenia oraz co można wykonywać bez większych formalności. Na początku należy zatrudnić projektanta, który po szczegółowej analizie danego terenu wymogów Warunków Zabudowy (WZ) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) określi niezbędne czynności przy realizacji pozwolenia na budowę. Po formalnościach przychodzi czas na realizację. Należy wybrać wykonawcę lub kliku wykonawców - wszystko jest zależne od złożoności budowy oraz możliwości finansowych Inwestora. Każdy etap prac z danym wykonawcą powinien być poprzedzony odpowiednią umową. Umowy powinny regulować sprawy rozliczeń, odbiorów, płatności oraz zabezpieczać strony na wypadek nieprzewidzianych trudności. Inwestycja przed rozpoczęciem prac powinna mieć opracowany kosztorys (założenia finansowe) oraz harmonogram (założenia czasowe przy realizacji). Zakończenie Inwestycji to uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Dla osób niedoświadczonych lub przy dużych realizacjach zalecamy zatrudnienie Doradcy, Inspektora lub Kierownika kontraktu, aby poprowadził wszystko jak należy.

Co to jest skanowanie laserowe i do czego można je wykorzystać?

+

Skanowanie laserowe to proces pozyskiwania informacji terenowej poprzez pomiar ogromnej liczby punktów terenowych w formie tzw. chmury punktów. Chmura punktów jest cyfrowym odzwierciedleniem otaczającej nas fizycznej rzeczywistości. Skanowanie laserowe to metoda znacznie szybsza i nierzadko dokładniejsza niż „klasyczne” metody pomiarowe (oczywiście w zależności od kontekstu jej zastosowania). Metoda ta daje bardzo szerokie spektrum możliwości wykorzystania w branżach takich jak np. geodezja, architektura, budownictwo, archeologia, górnictwo, leśnictwo czy kryminalistyka. Ogólna idea wykorzystania skanowania laserowego polega na inwentaryzacji/dokumentacji/archiwizacji danego obiektu, elementu, miejsca lub terenu w postaci cyfrowej. Pozyskana chmura punktów jest przetwarzana i analizowana w taki sposób, aby spełnić wymagania stawiane przez Zlecającego.

Ile czasu trwa skanowanie laserowe obiektu?

+

Czas trwania skanowania laserowego obiektu (mieszkania, lokalu, terenu, instalacji itp.) uzależniony jest w głównej mierze od wielkości i złożoności takiego obiektu, a także od ustawionej rozdzielczości skanowania (gęstości chmury punktów). Większa rozdzielczość skanowania przekłada się na gęstą chmurę punktów, ale powoduje ona wzrost czasu wykonania skanu na jednym stanowisku. Dodatkowo wpływ na czas skanowania ma wybór skanu kolorowego (po skanowaniu skaner wykonuje serie zdjęć) lub „biało-czarnego” (rejestracja intensywności odbicia). Czynnikiem wydłużającym proces skanowania laserowego jest georeferencja chmury punktów w np. państwowym układzie współrzędnych. Ta operacja wymaga wcześniejszego rozłożenia i pomiaru punktów kontrolnych za pomocą instrumentu geodezyjnego. Domyślnie chmury punktów pozyskiwane są w układzie lokalnym. Sposobem na wstępne określenie czasu potrzebnego na wykonanie skanowania laserowego obiektu jest wcześniejsze dostarczenie dokumentacji rysunkowej (o ile istnieje) w postaci np. rzutów. Pozwala to na wstępne zaplanowanie procesu skanowania. Ciężko jest jednoznacznie określić czas trwania skanowania laserowego obiektu, ponieważ każdy obiekt jest inny i każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia.

Do czego można wykorzystać Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP tj. drony) w geodezji?

+

Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP tj. drony) w geodezji wykorzystuje się w większości do zagadnień realizowanych w ramach fotogrametrii i teledetekcji niskiego pułapu. Z pozyskanych przez BSP zobrazowań opracowuje się ortofotomapy, Numeryczne Modele Terenu (NMT), Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (NMPT) czy chmury punktów. Istnieje możliwość wykonania „klasycznego” skanowania laserowego z pozycji BSP lub wykorzystując technologię LiDAR. W efekcie wykorzystania tych możliwości otrzymuje się chmurę punktów, która służy do opracowania docelowych produktów np. NMT. Zastosowanie opracowanych zobrazowań lub bezpośrednio pozyskanych chmur punktów pozwala na obliczenia objętości wszelkiego rodzaju np. zalegających hałd czy bilansu mas ziemnych. NMT/NMPT stanowią kluczowe dane dla projektantów drogowych bądź architektów podczas procesu projektowego i szacowania kosztów inwestycji. Dodatkowo ortofotomapy pozwalają na spojrzenie z góry na teren inwestycji umożliwiając precyzyjne pomiary czy opracowanie procedur logistycznych związanych z inwestycją. Są to bardzo pomocne produkty w procesie projektowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć inżynierskich.

Co to jest ortofotomapa?

+

"Ortofotomapa cyfrowa jest rastrowym, ortogonalnym i kartometrycznym obrazem terenu, który powstał w wyniku cyfrowego przetworzenia zdjęć lotniczych (analogowych, skanowanych albo pozyskanych bezpośrednio kamerami cyfrowymi) lub satelitarnych. W trakcie przetworzenia usunięte zostają zniekształcenia występujące na zdjęciu spowodowane geometrią i rzeźbą terenu. Ortofotomapa zachowuje zasób informacji ze zdjęcia z dodatkową możliwością pomiaru współrzędnych płaskich (ma georeferencję)." [Z. Kurczyński, „Fotogrametria”, PWN, Warszawa 2016]. Podsumowując ortofotomapa jest cyfrowym obrazem terenu, który daje możliwość wykonania precyzyjnych pomiarów i określania współrzędnych płaskich. Ortofotomapa jest świetnym produktem do wszelkich działań planistycznych np. związanych z planowaniem zagospodarowania i logistyką budowy czy działaniami urbanistycznymi. Dodatkowo ortofotomapę w geodezji wykorzystuje się np. jako pomoc przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju map.

Co to jest batymetria i jakie daje możliwości?

+

Batymetria to dziedzina pomiarów geodezyjnych związana ze zbiornikami wodnymi. Za pomocą specjalistycznych urządzeń (echosondy, sonary, odbiorniki GNSS) zamontowanych na jednostkach pływających załogowych lub bezzałogowych zbiera się dane o kształcie dna zbiornika wodnego. Dzięki zebranym danym opracowuje się np. cyfrowe modele 3D dna określa się jego typ, a także wykonuje się jego przekroje i profile oraz sporządza się mapy batymetryczne. Ponadto możliwym jest określenie objętości zbiorników wodnych, kalkulacja materiału wydobytego podczas prac inżynierskich, a także prowadzenie pracy pogłębiarek. Łącząc pomiary fotogrametryczne z pomiarami batymetrycznymi można uzyskać pełny obraz ukształtowania terenu co daje duże możliwości pomiarowe, ale także pozwala na przeprowadzenie rozmaitych analiz. Oprócz zastosowań bezpośrednio powiązanych z pomiarami geodezyjnymi pozyskane dane pozwalają na poszukiwanie elementów zatopionych w zbiornikach wodnych. Uzupełnieniem do akcji poszukiwawczych jest wykorzystanie bezzałogowego robota podwodnego (ROV), z którego pomocą można zweryfikować dany obiekt czy wykonać inspekcję obiektów podwodnych.

Masz pytania?

Jeśli chcieliby Państwo zadać nam pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami lub nawiązać współpracę to gorąco zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na Państwa pytania możliwie jak najszybciej.

Zadzwoń Logo+48 796 730 969
*
To pole jest wymagane
*
To pole jest wymagane

* pola obowiązkowe